Leaderboard Ad

นายมิตรแท้ จริงใจเปิดเผย : PPxxxxxx

ติวข้อสอบประกันวินาศภัย

0
ติวสอบประกันวินาศภัย
วิชา นายหน้า ตัวแทน (เริ่ม1/3/63)
จำนวนข้อ เกณฑ์ผ่าน จำนวนข้อ เกณฑ์ผ่าน
จรรยาบรรณและศีลธรรม

10 7 20 14
หลักการประกันวินาศภัย

  • AXA
  • MIT  คุณพสุ พานนาค
  • MIT  คุณพสุ พานนาค
70 66 20 24
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

20 10
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

  • ประกันวินาศภัย AXA  MIT  คุณพสุ พานนาค
20 10

รวม

120 60
แชร์ :