เรียกดูข้อมูล: ภาคบังคับ

ภาคบังคับ
0

ความคุ้มครองภาคบังคับ

ความคุ้มครอง พ.ร.บ. ภาคบังคับ รายการ ค่าเสียหายเบื้องต้น ค่าเสียหายส่วนเกิน 1. ค่ารักษาพยาบาล 30,000 80,000 2. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเส…

ภาคบังคับ
0

อัตราเบี้ย พ.ร.บ.รถยนต์

อัตราเบี้ยรถยนต์ส่วนบุคคล ลำดับ ประเภทและขนาดรถยนต์ รหัส  ส่วนบุคคล (บาท/ปี)  เบี้ยประกัน  อากร  ภาษี 7%  เบี้ยรวม 1 รถจักรยานยนต์ 1.30 1.1 ไม่เกิน 75…