Leaderboard Ad

นายมิตรแท้ จริงใจเปิดเผย : PPxxxxxx

การรับ/ต่อใบอนุญาตตัวแทน

0

การขอรับใบอนุญาตตัวแทน

 1. กรอกใบขอรับใบอนุญาต ตว.1 คลิกที่นี่
 2. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน    (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. เงินค่าธรรมเนียม 300 บาท หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
 6. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)

*ตัวแทนไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องให้ทางแผนกฯ ดำเนินการให้เท่านั้น

การขอต่อใบอนุญาตตัวแทน

 1. กรอกใบขอต่ออายุ ตว.7 คลิกที่นี่
 2. ตว.5  บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้
 3. สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. เงินค่าธรรมเนียม 200 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 เงินค่าธรรมเนียม 800 บาท  การต่อใบอนุญาตครั้งที่ 3 หรือ ครั้งที่ 4 หากต้องการโอนเข้าธนาคาร โอนไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 064-240363-0 ชื่อบัญชี บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด  สาขาสุรวงศ์ 2
 6. บัตรอนุญาตตัวแทน บัตรตัวจริง
 7. ซองจดหมาย  (พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง)

* สามารถต่ออายุได้ก่อน 60 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ

สามารถไปต่อใบอนุญาตได้เองที่ คปภ. ทั่วประเทศ

หลักฐานอื่น ๆ

ตัวแทน

นายหน้า

แชร์ :