Leaderboard Ad

นายมิตรแท้ จริงใจเปิดเผย : PPxxxxxx

สรุปความคุ้มครอง

0

ตารางความคุ้มครองประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประจำปี 2563

รายการ
บุคคลภายนอก
ร.ย.01
ร.ย.02
ร.ย.03
ชีวิตร่างกายอนามัย
ทรัพย์สิน
ต่อคน
ต่อครั้ง
ประเภท 1 มิตรแท้หนึ่งเดียว
 – EcoCar/เก๋งเล็ก/เก๋งกลาง/กระบะ
500,000
10,000,000
1,000,000
50,000
50,000
300,000
 – เก๋งใหญ่, SUV/MPV, BENZ
500,000
10,000,000
2,000,000
100,000
100,000
300,000
ประเภท 1 สเปเชียล
 – กระบะ110-320
500,000
10,000,000
5,000,000
100,000
100,000
300,000
 – EcoCar/เก๋งเล็ก/SUV
500,000
10,000,000
2,500,000
100,000
100,000
300,000
ประเภท 1 Extra
500,000
10,000,000
2,000,000
100,000
100,000
300,000
ประเภท 1 แคมเปญ
500,000
10,000,000
2,500,000
150,000
150,000
300,000
ประเภท 1 มิตรแท้เพื่อญาติมิตร
500,000
10,000,000
2,000,000
200,000 – 10,00,000
300,000
ประเภท 1 กระบะมีโครงเหล็ก
500,000
10,000,000
1,000,000
50,000
50,000
300,000
ประเภท 1 รถรหัส 210, 220, 230
500,000
10,000,000
6,000,000
100,000
100,000
250,000

 

รายการ
บุคคลภายนอก
ร.ย.01
ร.ย.02
ร.ย.03
ชีวิตร่างกายอนามัย
ทรัพย์สิน
ต่อคน
ต่อครั้ง
มิตรแท้เพื่อญาติมิตร  2+  3+
ตารางเบี้ยยังไม่ออกมา
มิตรแท้เพิ่มพูน Pt 2+ / Gold 2+ 3+ / กระบะต่อเติม
500,000
10,000,000
2,000,000
150,000
150,000
600,000
มิตรแท้เพิ่มพูน Silver 2+   3+
500,000
10,000,000
1,000,000
50,000
50,000
200,000
มิตรแท้เพิ่มพูน รถยุโรป 2+ 3+
500,000
10,000,000
1,000,000
100,000
50,000
300,000
มิตรแท้ตรีคูณ รถตลาด 2+  3+
500,000
10,000,000
2,000,000
150,000
150,000
600,000
มิตรแท้ตรีคูณ รถยุโรป 2+  3+
500,000
10,000,000
1,000,000
100,000
50,000
300,000
มิตรแท้เพิ่มพูน (รถรหัส120) 2+ 3+
500,000
10,000,000
1,000,000
100,000
50,000
300,000
มิตรแท้เพิ่มพูน(รถรหัส 210) 2+  3+
500,000
10,000,000
1,000,000
100,000
50,000
300,000
มิตรแท้เพิ่มพูน(รถรหัส 220) 3+
500,000
10,000,000
ตามเบี้ยฯ
100,000
100,000
300,000

 

รายการ
บุคคลภายนอก
ร.ย.01
ร.ย.02
ร.ย.03
ชีวิตร่างกายอนามัย
ทรัพย์สิน
ต่อคน
ต่อครั้ง
มิตรแท้เพื่อญาติมิตร  ป.3 ตารางเบี้ยยังไม่ออกมา
มิตรแท้ทวีคูณ
500,000
10,000,000
1,000,000
100,000
มิตรแท้ทวีคูณ PA50,000
500,000
10,000,000
1,000,000
50,000
50,000
200,000
มิตรแท้ทวีคูณ PA100,000
500,000
10,000,000
1,500,000
100,000
100,000
300,000

 

รายการ
บุคคลภายนอก
ร.ย.01
ร.ย.02
ร.ย.03
ชีวิตร่างกายอนามัย
ทรัพย์สิน
ต่อคน
ต่อครั้ง
ประเภท 3 รถรหัส 220
500,000
10,000,000
600,000
0/50,000
0/50,000
250,000
มอเตอร์ไซค์ ประเภท 2+  3+
500,000
10,000,000
600,000
0/50,000
0/50,000
200,000
มอเตอร์ไซค์ ประเภท 3
500,000
10,000,000
400,000
200,000

 

แชร์ :