Leaderboard Ad

นายมิตรแท้ จริงใจเปิดเผย : PPxxxxxx

สมัครนายหน้ามิตรแท้

0

ดาวน์โหลดใบสมัครนายหน้ามิตรแท้ประกันภัย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ชุดใบสมัคร 10 หน้า (เปิดรหัสตัวแทน/นายหน้า)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 แผ่น
 • สำเนาทำเบียนบ้าน 3 แผ่น
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ 1 แผ่น
 • รูป 1″ หรือ 2″ จำนวน 3 ใบ
 • รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเหเมือนกันทุกแผ่น
 • *หากขีดคร่อมเอกสารให้เขียนว่า “ใช้สมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย”

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรข้าราชการ 1 แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน 1 แผ่น
 • รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเหเมือนกันทุกแผ่น
 • *หากขีดคร่อมเอกสารให้เขียนว่า “ใช้ค้ำประกันคุณ………นามสกุล……….

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย

แชร์ :