Leaderboard Ad

นายมิตรแท้ จริงใจเปิดเผย : PPxxxxxx

การสอบใบอนุญาต

0
 • การสอบครั้งแรก ตัวแทนต้องแจ้งบริษัทฯ (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) เพื่อให้บริษัทฯ ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ คปภ. ก่อนไม่สามารถสมัครสอบครั้งแรกได้ด้วยตนเอง และ สอบครั้งแรกได้เฉพาะรอบเช้าเท่านั้น  หากสอบรอบเช้าไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบรอบบ่าย ที่หน้างานได้
 • รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
  • วันที่ต้องการสมัครสอบ
  • รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน)
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0
 • หลักเกณฑ์ของ คปภ.  คลิกที่นี่

สถานที่และวันสอบของสมาคมประกันวินาศภัย

 • ส่วนกลาง
  • สถานที่จัดสอบ  สมาคมประกันวินาศภัย   {Google map}
  • เปิดสอบทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร รอบละ 80 ที่นั่ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
   • รอบเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น.
   • รอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. (Walk-in สมัครได้ที่สมาคมฯในวันเปิดสอบไม่เกิน 60 คน)
 • ส่วนภูมิภาค
  • วันที่รับสมัครสอบ วันที่ 1-15 ของทุกเดือน
  • กำหนดวันสอบประจำปี 2563
   • เดือน  ตุลาคม         วันเสาร์ที่  31/10/63
   • เดือน  พฤศจิกายน  วันเสาร์ที่  28/11/63
   • เดือน  ธันวาคม       วันเสาร์ที่  26/12/63
  • เวลาสอบ  10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสอบ
  • สถานที่จัดสอบ

ภาคเหนือ

   • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (เชียงใหม่) จำนวน 40 ที่นั่ง  {Google map}
   • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก (พิษณุโลก) จำนวน 40 ที่นั่ง  {Google map}

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) จำนวน 40 ที่นั่ง  {Google map}
   • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (ขอนแก่น) จำนวน 50 ที่นั่ง  {Google map}

ภาคตะวันออก

   • มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี) จำนวน 20 ที่นั่ง  {Google map}

ภาคใต้

   • มหาวิทยาลัยตาปี (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 45 ที่นั่ง  {Google map}
   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สงขลา)  จำนวน 40 ที่นั่ง  {Google map}

ข้อสอบและติวสอบ

สรุปวิชาสอบประกันวินาศภัย เริ่ม 1 มี.ค. 63
วิชา นายหน้า ตัวแทน
จำนวนข้อ เกณฑ์ผ่าน จำนวนข้อ เกณฑ์ผ่าน
จรรยาบรรณและศีลธรรม 10 7 20 14
หลักการประกันวินาศภัย 70 66 20 24
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 10
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 20 10
รวม 120 60

 

แชร์ :